Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden appartement Sunrise 9

1. De overeenkomst:

Zodra Huurder aangeeft interesse te hebben in het huren van de accommodatie – het appartement Sunrise 9 – ontvangt deze een offerte met vermelding van de huurkosten en een verwijzing naar de huurvoorwaarden. Indien Huurder de offerte om wil zetten in een boeking/reservering (verder boeking) zal Huurder per omgaande zijn volledige adres, telefoonnummer en geboortedatum doorgeven alsmede een opgave doen van alle medereizigers met naam en geboortedatum. Hierna zal de eigenaar van de accommodatie – het appartement Sunrise 9 (verder Sunrise 9) in haar hoedanigheid een factuur sturen.

 1. Bij het voldoen van de aanbetaling van de factuur verklaart Huurder akkoord te zijn met de Huurvoorwaarden zoals hem zijn toegestuurd en/of welke te vinden zijn op de website www.bocagentil.net
 2. Sunrise 9 is gerechtigd om een reservering te weigeren op grond van leeftijd en/of groepssamenstelling of aanvullende voorwaarden stellen. 

2. De factuur:

Zodra de factuur door Huurder is ontvangen wordt van hem/haar een aanbetaling verlangt van 25% van de totale hoofdsom. Deze dient binnen 7 dagen door Sunrise 9 te zijn ontvangen waarna Sunrise 9 direct per mail bevestiging van ontvangst naar Huurder zal sturen.

Het restant van de hoofdsom te weten 75% dient uiterlijk 8 weken voor aankomst te zijn voldaan. De uiterste betaaldatum staat op de factuur vermeldt.

 1. Indien een boeking tot stand komt met aankomst binnen de 8 weken is Huurder verplicht het gehele factuurbedrag per omgaande te voldoen.
 2. Op de factuur is een waarborgsom opgenomen van € 500,-. Binnen 14 dagen na de huurperiode zal deze borg worden teruggestort op de bankrekening van de laatste betaling door Huurder aan Sunrise 9 gedaan onder aftrek van kosten zoals in de Overeenkomst zijn vermeld en eventuele door Huurder of medereizigers toegebrachte schade.
 3. Indien de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan is Huurder in verzuim en wordt de Overeenkomst geannuleerd mits er schriftelijke toestemming is gegeven door Sunrise 9 om betaling op een ander moment te doen.
 4. Er kan pas toegang verleend worden tot de accommodatie als de gehele huursom door Sunrise 9 is ontvangen.
 5. Tot het moment dat de gehele huursom is voldaan is de Huurder hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor betaling van het gehele factuurbedrag.
 6. De Huurovereenkomst komt tot stand tussen Verhuurder/Eigenaar van appartement Sunrise 9 en Huurder. Er is geen sprake van bemiddeling.

3. Verzekeringen:

 1. Wij adviseren ten zeerste om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval u onverhoopt niet kunt komen.
 2. Sunrise 9 heeft zijn accommodatie en inboedel verzekerd echter uw eigendommen zijn niet meeverzekerd. Sluit u daarom ook een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering af. Voor advies over verzekeringen kunt u contact opnemen met ons.

4. Wijzigingen door Huurder

Na totstandkoming van de Overeenkomst kan Huurder om wijzigingen verzoeken.

 1. Aanvragen tot wijzigingen in de Overeenkomst dienen altijd schriftelijk (per e-mail) te worden gedaan.
 2. Aanvragen voor een wijziging die niet tijdens kantooruren of tijdens zon- of feestdagen worden gedaan worden pas behandeld op de eerstvolgende werkdag na aanvraag
 3. Sunrise 9 moet toestemming geven voor een wijziging.
 4. Aangebrachte wijzigingen in de Overeenkomst gelden voor alle Medereizigers.
 5. Wijzigingen zijn pas definitief indien ze schriftelijk zijn bevestigd door Sunrise 9.
 6. Wijzingen leiden nooit tot restitutie van reeds betaalde bedragen of van vermindering van het oorspronkelijke factuurbedrag.
 7. Het is Huurder niet toegestaan de accommodatie onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven.
 8. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Sunrise 9 met meer Reizigers het appartement te bewonen als op de factuur vermeld staat – zonder toestemming.

5. Voorbereidingen voor uw vakantie

Als uiterlijk 8 weken voor aankomst de gehele huursom door Sunrise 9 is ontvangen wordt de boeking verder verwerkt.

 1. Sunrise 9 stuurt per mail de gegevens van de beheerders van de accommodatie en de gang van zaken ten aanzien van de sleuteloverdracht.
 2. Wij zullen Huurder vragen de vluchtgegevens zoals vluchtnummer en te verwachte aankomsttijd te verstrekken zodat wij de beheerders van de accommodatie kunnen informeren hoe laat ze de gasten kunnen verwachten.
 3. Huurder is verantwoordelijk voor het in orde zijn van de juiste reisdocumenten. Indien de Huurder of zijn medereizigers de reis niet of niet geheel kan maken omdat de reisdocumenten niet juist of onvolledig zijn vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de huursom plaats.
 4. Indien Huurder een kinderbedje of kinderstoel nodig heeft kan deze ons dit doorgeven. 
 5. Indien Huurder een airporttransfer van Hato Airport naar de accommodatie wenst kan Huurder dit bij ons aangeven. Sunrise 9 regelt deze rit met plezier. Vraagt u naar de exacte kosten.
 6. Sunrise 9 adviseert u op verzoek over huurauto’s.

6. Annuleren door Huurder:

Indien een Overeenkomst wordt geannuleerd is de Huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 1. Bij annulering tot de 56ste dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: de aanbetaling van 25%
 2. Bij annulering van de 56te dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 60% van de huursom.
 3. Bij annulering van de 28ste dag (inclusief) tot de 7e dag vóór de dag van aankomst: 90% van de huursom.
 4. Bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de dag van aankomst of daarna: 100% van de huursom

7. Annuleren door Sunrise 9:

Sunrise 9 heeft het recht de Huurovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn zodanig dat in alle redelijkheid Sunrise 9 niet gehouden kan worden aan de Overeenkomst. Hieronder wordt gerekend:

Brand, natuurrampen e.d.

In dit geval zal Sunrise 9 er alles aan doen om in samenspraak met Huurder vervangende accommodatie – op Boca Gentil – te zoeken die gelijkend of minstens zo goed is als de oorspronkelijke accommodatie. In geval dit niet mogelijk is zal de door Huurder betaalde huursom door Sunrise 9 worden gerestitueerd aan Huurder.

Indien de oorzaak van deze omstandigheden aan de Huurder of zijn medereizigers kunnen worden toegerekend komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Huurder.

8. Roken:

Het is onder alle omstandigheden absoluut verboden om binnenshuis te roken. Wij verzoeken Huurder met nadruk om deze regel en huurvoorwaarde te respecteren. Roken buitenshuis is toegestaan.

9. Huisdieren:

Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodatie mits hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Sunrise 9.

10. Zwembad:

Bij de accommodatie wordt het gebruik van een (gedeeld) zwembad aangeboden, Het kan gebeuren dat er i.v.m. schoonmaak of door een technisch probleem (tijdelijk) geen gebruik kan worden gemaakt van het zwembad. Uiteraard zal er alles aan worden gedaan om het probleem te verhelpen echter aanvaard Verhuurder en eigenaar van appartement Sunrise 9 geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen gebruiken van het zwembad en/of daardoor geleden schade.

 1. Het is niet toegestaan met glaswerk bij het zwembad te vertoeven.
 2. Kinderen mogen uitsluitend onder toezicht van ten minste 1 volwassene van het zwembad gebruik maken
 3. Wij adviseren met klem kinderen een zwemvest te laten dragen in de omgeving van het zwembad
 4. Het is niet toegestaan de technische installatie van het zwembad te bedienen. Huurder wordt verzocht eventuele storingen direct aan de beheerder te melden
 5. Verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden bij ongelukken in en rond het zwembad die bij de accommodatie wordt aangeboden.

11. Beveiliging, alarminstallatie en opbergkluis

De accommodatie bevindt zich op een resort met beveiliging. De accommodatie is niet voorzien van een alarminstallatie. De accommodatie is wel voorzien van een opbergkluis. De opbergkluis biedt geen verzekering voor de inhoud.

12. Aansprakelijkheid Verhuurder

Verhuurder is niet aansprakelijk voor: – diefstal, schade en/of verlies tijdens de huurperiode van de accommodatie –ongevallen in en om de accommodatie –tijdelijke storingen van apparatuur in en om de accommodatie –ongevallen in en om het zwembad van de accommodatie –storingen van water- en/of stroomvoorzieningen –overlast van activiteiten van buiten het gehuurde perceel, inclusief beheer c.q. bouwactiviteiten in de buurt van de accommodatie –overmacht van welke aard dan ook.

13) Aansprakelijkheid Huurder:

Huurder en Medereizigers zullen zich gedragen zoals het een goed Huurder betaamt.

 1. Veroorzaakte schade zal direct aan de beheerder worden gemeld.
 2. Eventuele technische problemen zullen direct aan de beheerder worden gemeld.
 3. Bij vertrek uit de woning zal al het huishoudelijk vuil zijn verwijderd en wordt de accommodatie opgeleverd zoals aangetroffen bij aankomt van de Huurder- behoudens de reguliere nog uit te voeren schoonmaakactiviteiten.
 4. Huurder is verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn medereizigers.

Begrippen:

Huurder

Een natuurlijke persoon die de accommodatie – het appartement Sunrise 9 – huurt van de eigenaar middels de Huurovereenkomst.

Verhuurder

De Verhuurder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de eigenaar is van de accommodatie- het appartement Sunrise 9.

Huurovereenkomst

Is de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder tot huur van de accommodatie – het appartement Sunrise 9. Deze Huurovereenkomst komt tot stand tussen Verhuurder en Huurder.