Huurvoorwaarden

Voorwaarden appartement Sunrise 9 te Boca Gentil

 

De Huurovereenkomst

 

1. Bevestiging:

Zodra de Huurder aangeeft interesse te hebben in het huren van de accommodatie – het appartement Sunrise 9 op Boca Gentil – ontvangt deze een offerte met vermelding van de huurkosten en een verwijzing naar de voorwaarden. Indien Huurder de offerte met reservering om wil zetten in een boeking zal Huurder het volledige adres, telefoonnummer en geboortedatum doorgeven en een opgave doen van alle medereizigers met naam en geboortedatum. 

 

Hierna zal de eigenaar van de accommodatie – te weten het appartement Sunrise 9 op Boca Gentil te Jan Thiel Curaçao (verder Verhuurder) een definitieve Huurovereenkomst en factuur sturen.

1.     Met het voldoen van de aanbetaling op de factuur verklaart Huurder akkoord te zijn met de Huurovereenkomst en de voorwaarden zoals deze zijn toegestuurd.

2.     Verhuurder is gerechtigd om een boeking te weigeren op grond van leeftijd en/of groepssamenstelling 
of aanvullende voorwaarden stellen.

 

2. Betaling:

 

Zodra de factuur door Huurder is ontvangen wordt binnen 7 dagen een aanbetaling verwacht van 25% van de totale huursom. Deze zal de Verhuurder direct per mail bevestiging.

 

Het restant van de huursom te weten 75% en de waarborgsom moet uiterlijk 8 weken voor aankomst te zijn voldaan. De uiterste betaaldatum staat op de factuur vermeldt.

1.     Indien een boeking tot stand komt met aankomst binnen de 8 weken, dan is Huurder verplicht het gehele factuurbedrag in één keer te voldoen.

2.     In het factuurbedrag met de totale huursom zijn de kosten inbegrepen die Verhuurder maakt of heeft gemaakt ten einde het appartement Sunrise 9 te bewonen, te gebruiken en te huren zoals in de Huurovereenkomst en de voorwaarden beschreven, zoals kosten voor: water, elektra, internet signaal, televisiesignaal, bemiddeling- en promotie, beheer, onderhoud, lokale belastingen, bijdrage Verhuurder aan vereniging(en) van eigenaren en verzekeringen.

3.     Op de factuur is een waarborgsom opgenomen van € 500,-. Binnen 14 dagen na de huurperiode zal deze borg 
worden teruggestort op de bankrekening van de laatste betaling door Huurder aan Verhuurder gedaan onder aftrek van 
kosten zoals in de Huurovereenkomst zijn vermeld en eventuele door Huurder of medereizigers toegebrachte schade.

4.     Indien de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan is Huurder in verzuim en kan de Huurovereenkomst worden geannuleerd tenzij er schriftelijke toestemming is gegeven door Verhuurder om betaling op een ander moment te doen.

5.     Er kan pas toegang verleend worden tot de accommodatie als de gehele huursom door Verhuurder is ontvangen.

6.     Tot het moment dat de gehele huursom is voldaan is de Huurder hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor betaling van het gehele factuurbedrag.

7.     De Huurovereenkomst komt tot stand tussen Verhuurder en Huurder. Er is geen sprake van bemiddeling.

 

3. Verzekeringen:

1.     Wij adviseren ten zeerste om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval Huurder onverhoopt niet kan komen.

2.     Verhuurder heeft zijn accommodatie en inboedel verzekerd echter uw eigendommen zijn niet meeverzekerd. 
Sluit u daarom ook een goede reis- en aansprakelijkheidsverzekering af. Voor advies over verzekeringen kunt u contact opnemen met ons.

 

4. Wijzigingen door Huurder

Na totstandkoming van de Huurovereenkomst kan Huurder om wijzigingen verzoeken.

1.     Aanvragen tot wijzigingen in de Huurovereenkomst dienen altijd schriftelijk te worden gedaan.

2.     Aanvragen voor een wijziging die niet tijdens kantooruren of tijdens zon- of feestdagen worden gedaan worden mogelijk pas behandeld op de eerstvolgende werkdag na aanvraag.

3.     Verhuurder moet toestemming geven voor een wijziging.

4.     Aangebrachte wijzigingen in de Huurovereenkomst gelden voor alle Medereizigers.

5.     Wijzigingen zijn pas definitief indien ze schriftelijk zijn bevestigd door Verhuurder.

6.     Wijzingen leiden nooit tot restitutie van al betaalde bedragen.

7.     Het is Huurder niet toegestaan de accommodatie onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven.

8.     Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder met meer Reizigers het appartement te bewonen als op de Huurovereenkomst vermeld staat – zonder toestemming

 

 

5. Voorbereidingen voor uw vakantie

Als uiterlijk 8 weken voor aankomst de gehele huursom door Verhuurder is ontvangen worden de volgende acties uitgevoerd.

1.     Verhuurder stuurt per mail de gegevens van de beheerders van de accommodatie en de gang van zaken ten aanzien van de check-in en sleuteloverdracht.

2.     Wij zullen Huurder vragen de vluchtgegevens zoals vluchtnummer en te verwachte aankomsttijd te verstrekken zodat wij de beheerders van de accommodatie kunnen informeren hoe laat ze de Huurder kunnen verwachten.

3.     De beheerders nemen voor aankomst op Curaçao contact op met de Huurder over de check-in procedure.

4.     Huurder is verantwoordelijk voor het in orde zijn van de juiste reisdocumenten. Indien de Huurder of zijn medereizigers de reis niet of niet geheel kan maken omdat de documenten niet juist of onvolledig zijn kan geen (gedeeltelijke) restitutie van de huursom plaats vinden.

5.     Indien Huurder een kinderbedje of kinderstoel nodig heeft kan dit aan ons worden doorgeven.

6.     Indien Huurder een airporttransfer van Hato Airport naar de accommodatie wenst kan Huurder dit bij ons aangeven. Verhuurder regelt deze rit met plezier. Vraagt u naar de exacte kosten.

7.     Verhuurder adviseert u op verzoek over huurauto’s op Curaçao.

 

6. Annuleren door Huurder:

Indien een Huurovereenkomst wordt geannuleerd is de Huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

1.     Bij annulering tot de 56ste dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: de aanbetaling van 25%.

2.     Bij annulering van de 56te dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 60% van de huursom.

3.     Bij annulering van de 28ste dag (inclusief) tot de 7e dag vóór de dag van aankomst: 90% van de huursom.

4.     Bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de dag van aankomst of daarna: 100% van de huursom.

 

7. Annuleren door Verhuurder:

Verhuurder heeft het recht de Huurovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden.

Gewichtige omstandigheden zijn zodanig dat in alle redelijkheid Verhuurder niet gehouden kan worden aan de Huurovereenkomst. Hieronder wordt o.a. gerekend: Brand, natuurrampen e.d.

In dit geval zal Verhuurder er alles aan doen om vervangende accommodatie te zoeken die gelijkend of van dezelfde kwaliteit is als de oorspronkelijke accommodatie. Indien de oorzaak van deze omstandigheden aan de Huurder of zijn medereizigers kunnen worden toegerekend komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Huurder.

 

8. Roken:

Het is onder alle omstandigheden absoluut verboden om binnenshuis te roken. Wij verzoeken Huurder met nadruk om deze regel en huurvoorwaarde te respecteren. Roken buitenshuis is toegestaan.

 

9. Huisdieren:

Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodatie mits hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Verhuurder.

 

10. Zwembad:

Bij de accommodatie wordt het gebruik van een (gedeeld) zwembad aangeboden, Het kan gebeuren dat er door een technisch probleem (tijdelijk) geen gebruik kan worden gemaakt van het zwembad. Uiteraard zal er alles aan worden gedaan om het probleem te verhelpen echter aanvaard Verhuurder geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen gebruiken van het zwembad en/of daardoor geleden schade.

1.     Het is niet toegestaan met glaswerk bij het zwembad te vertoeven.

2.     Kinderen mogen uitsluitend onder toezicht van ten minste 1 volwassene van het zwembad gebruik maken.

3.     Wij adviseren met klem kinderen een zwemvest te laten dragen in de omgeving van het zwembad.

4.     Het is niet toegestaan de technische installatie van het zwembad te bedienen. Huurder wordt verzocht 
eventuele storingen direct aan de beheerder te melden.

5.     Verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden bij ongelukken in en rond het 
zwembad die bij de accommodatie wordt aangeboden.

 

11. Alarminstallatie

De accommodatie is niet voorzien van een alarminstallatie. De accommodatie is voorzien van een opbergvoorziening c.q. een hotelkluis met cijfercode.

 

12. Aansprakelijkheid Verhuurder

Verhuurder is niet aansprakelijk voor: diefstal, schade en/of verlies tijdens de huurperiode van de accommodatie, ongevallen in en om de accommodatie, tijdelijke storingen van apparatuur in en om de accommodatie, ongevallen in en om het zwembad van de accommodatie, storingen van water- en/of stroomvoorzieningen, overlast van activiteiten van buiten het gehuurde perceel – inclusief bouwactiviteiten in de buurt van de accommodatie, overmacht van welke aard dan ook.

 

13. Aansprakelijkheid Huurder:

Huurder en Medereizigers zullen zich gedragen zoals het een goed Huurder betaamt.

1.     Veroorzaakte schade zal direct aan de beheerder worden gemeld.

2.     Eventuele technische problemen zullen direct aan de beheerder worden gemeld.

3.     Bij vertrek uit de woning zal al het vuil zijn verwijderd en wordt de accommodatie bezemschoon opgeleverd

4.     Huurder is verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn medereizigers.

 

Begrippen:

Huurder

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de accommodatie – het appartement Sunrise 9 – huurt van de eigenaar middels de Huurovereenkomst.

Verhuurder

De Verhuurder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de eigenaar is van de accommodatie – het appartement Sunrise 9.

Huurovereenkomst

Is de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder tot huur van de accommodatie – het appartement Sunrise 9. Deze overeenkomst komt tot stand tussen Verhuurder en Huurder.